บรรยากาศงาน งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา 2566

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

24 August 2023

เชิญชวนร่วมงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา (Songkhla Job Fair 2023)” ประจำปี 2566

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

3 August 2023

EILA จัดอบรม “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 1

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

17 July 2023

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 2)

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

1 July 2023

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 1)

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

28 June 2023

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

23 June 2023

ผูับริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานวัน CWIE DAY ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (CWIE ภาคใต้ตอนล่าง)

thanwa j

16 June 2023

รางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับเครือข่ายฯ)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษา และสถานประกอบการที่ได้รับ “รางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับเครือข่ายฯ”
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

thanwa j

24 May 2023

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงาน CWIE ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง นำตัวแทนนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ จำนวน 7 ราย เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ

thanwa j

19 May 2023

ผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

thanwa j

5 April 2023

ผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับ วข.หาดใหญ่)

ผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับ วข.หาดใหญ่) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละด้าน จะเป็นตัวแทนของวิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าร่วมประกวดผลงานฯ ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 วิทยาเขต) ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ต่อไป ดังรายละเอียดนี้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรอบีอ๊ะ หมุดตะเหล็บ คณะวิศวกรรมศาสตร์โครงการเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการเชื่อมในการซ่อมชิ้นส่วนเครื่องจักร รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายอิทธิกร เพ็ชรมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์โครงการเรื่อง Improve The Auto Glove Removal system and The basket of The Auto Glove Removal system รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวรัศศิมา เมืองจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์โครงการเรื่อง […]

thanwa j

4 April 2023

เชิญชวน นศ.สหกิจศึกษาฯ ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2566”

เชิญชวน นศ.สหกิจศึกษาฯ ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2566” ระดับ วข.หาดใหญ่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เกณฑ์การพิจารณา / Template poster ส่งผลงานนำเสนอ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเวทีประกวดผลงานนักศึกษา เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและแก้ปัญหาในงานที่ทำ ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการประกวดระดับเครือข่าย และระดับชาติ ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป วัตถุประสงค์ 1. กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงและมีประสบการณ์การทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา 2. คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ 3. สร้างผลงานนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม หัวข้อนำเสนอผลงาน 1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ 3. ด้านนวัตกรรม 4. ด้านนักศึกษานานาชาติ วัน และเวลาจัดงาน 1. ระดับ วข.หาดใหญ่ : 29 มีนาคม 2566 […]

thanwa j

24 February 2023
1 2 3