Description WIL

คำอธิบาย WIL

1. กำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา : ผู้เรียนเข้าไปสัมผัสประสบการณ์อาชีพที่สนใจก่อนเรียนเนื้อหากำหนดประเด็นให้ผู้เรียนสังเกต และนำข้อสังเกตมาสะท้อนคิดในชั้นเรียนนำเสนอ สรุปข้อค้นพบในรูปแบบผังความคิด / รายงาน

2. เรียนสลับกับทำงาน : ให้ผู้เรียนนำความรู้จากสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและนำประสบการณ์ทำงานมาเป็นประเด็นในชั้นเรียนต้องมีอาจารย์และ
พี่เลี้ยงในสถานประกอบการดูแลอย่างใกล้ชิด ลักษณะงานซับซ้อนตามชั้นปี คณาจารย์และพี่เลี้ยงร่วมประเมิน

3. สหกิจศึกษา : ต้องเตรียมความพร้อม 30 ชม. จัดหาตำแหน่งงานและออกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ มีคณาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงคอยแนะนำและติดตามความก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเชิ่อมโยงความรู้ทฤษฏีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน และนำเสนอผลสะท้อนการปฏิบัติงานในรูปแบบของโครงงาน เพื่อให้คณาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงประเมินในสัดส่วน 50:50

4. การฝึกงานที่เน้นเรียนรู้ / ติดตามพฤติกรรมบุคคลต้นแบบ : มีการกำหนดผู้ถูกติดตามและวางแผนการติดตาม / กิจกรรมที่ต้องทำ โดยการสังเกตพูดคุย และทำงานร่วมกันผู้ถูกติดตามประเมินผลด้วยการสะท้อนคิดร่วมกันในรูปแบบสนทนากลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

5. ปฏิบัติงานภาคสนาม : เป็นกิจกรรมของรายวิชา ที่เน้นการทำงานในชุมชนสลับกับชั้นเรียน โดยปฏิบัติต่อเนื่องจากง่ายไปยากตามชั้นปี เนื้อหา การปฏิบัติต้องสอดคล้องกับรายวิชาที่เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ ความรู้ภายใต้สภาพจริง อาจบูรณาการกับการสอนแบบโครงงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง

6. พนักงานฝึกหัดใหม่ / พนักงานฝึกงาน : เป็นรายวิชาเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพที่พร้อมทำงานที่สนใจได้ทันที เนื้อหารายวิชาต้องตรงกับที่สถานประกอบการต้องการและมีการประสานกันระหว่างการเรียนรู้และการทำงาน ทั้งงานประจำ การวิจัย หรือการพัฒนาโครงงาน นำเสนองานหรือสถานประกอบการรองรับเมื่อสิ้นสุดการเรียน

7. การบรรจุให้ทำงาน หรือ ฝึกเฉพาะตำแหน่ง : เมื่อเรียนเนื้อหารายวิชาระยะหนึ่ง ผู้เรียนจะออกปฏิบัติงานฝึกเฉพาะตำแหน่งหรือบรรจุให้ทำงานใน
สถานประกอบการ เป็นระยะเวลานานพอที่จะเรียนรู้ เกิดทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ มีการสะท้อนคิดและประเมินผู้เรียนโดยอาจารย์ประจำวิชากับพี่เลี้ยงสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง

8. หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม : เป็นระบบการจัดการเรียนที่ออกแบบร่วมกับสถานประกอบการ เน้นการเรียนเพื่อแก้ไขโจทย์จริงของ
สถานประกอบการ โดยเอาความรู้มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานวิจัย มีคณาจารย์ที่ดูแลใกล้ชิด และมีการนำเสนอผลงานที่สถานศึกษาหลังเสร็จสิ้นการทำงาน

9. ฝึกปฏิบัติงานจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี : เป็นรายวิชาสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเติมเต็มความรู้ เน้นการทำงานประจำหรือพัฒนาโครงงานที่ตรงวิชาชีพ มีการสะท้อนคิดระหว่างการทำงานหรือทำโครงงาน ทั้งระหว่างการทำงานและสิ้นสุดการทำโครงงานประเมินผลด้วย