หน้าแรก

CWIE – PSU

Cooperative and Work Integrated Education

CWIE highlight


CWIE

Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) คือ หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถานบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู้โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต

5
วิทยาเขต

18+
คณะ

100+
สาขาวิชา

1000+
นักศึกษา

400+
คณาจารย์

900+
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต