thanwa j

20 November 2023

VDO : Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด

บรรยายเรื่อง Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน บรรยายเรื่อง การดำเนินงาน CWIE เพื่อการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ บรรยายเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด บรรยายเรื่อง สมรรถนะของนักศึกษาก่อนออกปฎิบัติงาน CWIE เพื่อตอบโจทย์ในยุคการทำงาน Post COVID 19 New normal

thanwa j

8 December 2022
Contact us