แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำหลักสูตรแบบ CWIE ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567”

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดทำหลักสูตรแบบ CWIE ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

วิทยากร: ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และหัวหน้าสาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
คณะศิลปศาสตร์

8 พฤศจิกายน 2566 | เวลา 14.00 – 14.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
Contact us