Activity

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรมล่าสุด

งานนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022”

งานนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานวันนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022”เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยนางสุรีย์พรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอุทิศ ยิ่งยงค์  จัดหางานจังหวัดสงขลา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมในพิธี   เป้าหมายการจัดงานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ลดปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงาน นายจ้าง และสถานประกอบการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานโดยตรง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงาน จำนวน 65 แห่ง มีตำแหน่งงานว่าง 372 ตำแหน่ง จำนวน […]

EILA

5 July 2022

วิดีโอ

thanwa j

20 November 2023

VDO : Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด

บรรยายเรื่อง Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน บรรยายเรื่อง การดำเนินงาน CWIE เพื่อการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ บรรยายเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด บรรยายเรื่อง สมรรถนะของนักศึกษาก่อนออกปฎิบัติงาน CWIE เพื่อตอบโจทย์ในยุคการทำงาน Post COVID 19 New normal

thanwa j

8 December 2022