Activity

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรมล่าสุด

งานนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022”

งานนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานวันนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022”เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยนางสุรีย์พรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอุทิศ ยิ่งยงค์  จัดหางานจังหวัดสงขลา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมในพิธี   เป้าหมายการจัดงานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ลดปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงาน นายจ้าง และสถานประกอบการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานโดยตรง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงาน จำนวน 65 แห่ง มีตำแหน่งงานว่าง 372 ตำแหน่ง จำนวน […]

thanwa j

5 July 2022

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง คว้า 3 รางวัลจากการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567

          สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากรจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) ที่สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 มาได้ถึง 3 รางวัล โดยการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)         โดยจะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นี้ รางวัลดีเด่นระดับชาติ ผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. […]

thanwa j

29 May 2024

ม.สงขลานครินทร์ คว้า 4 รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างฯ

ม.สงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละด้าน จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประกวดผลงานฯ ระดับชาติที่ สป.อว. กำหนดจัดเดือนพฤษภาคม 2567 ต่อไป อย่าลืมส่งใจเชียร์นักศึกษาด้วยนะคะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกรองขวัญ เรณุมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โครงงานเรื่อง Studying the feasibility of canceling Post run-in to reduce machine setup time. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณิชกมล อภิชาติโชติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โครงงานเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการปิดฉลากผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายก.ธนกร กาญจนภักดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โครงงานเรื่อง Design […]

thanwa j

7 May 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 วิทยาเขต)” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแต่ละด้าน จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประกวดผลงานฯ ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง ในวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อไป ดังรายละเอียดนี้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอารียา เส็นก้าหรีม และ นางสาววรวิสรา พรหมรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีโครงงานเรื่อง การลดปริมาณตำหนิ กาวหลุมบนผิวแผ่นชิ้น ไม้อัด (Particleboard) E015NP รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกรองขวัญ เรณุมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์โครงงานเรื่อง Studying […]

thanwa j

18 April 2024

Contact us