เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดกิจกรรม Roadshow พร้อมบรรยายหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” จากทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานจริงของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่สนใจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การตลาดและเทคโนโลยีที่เหมาะกับการทำงานในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การตลาด และเทคโนโลยีที่เหมาะกับการทำงานในยุคปัจจุบัน
2) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 (เปิดรับจำนวน 150 คน)

วัน และเวลาจัดงาน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 | เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเพิ่มทรัพย์ (ชั้นลอย) อาคารเรียน 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบรับรอง (e-Certificate)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ โทร. 0-7428-9225
อีเมล: kanjana.ko@psu.ac.th
ทีมดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Contact us