เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา “Are you Ready เตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง” รุ่นที่ 3

สมัครเข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบรายชื่อ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “Are you Ready เตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ/หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีชั่วโมงเตรียมความพร้อมไม่ครบ 30 ชั่วโมง ตามกำหนดของคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ที่มีนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2567 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การตลาด และเทคโนโลยีที่เหมาะกับการทำงานในยุคปัจจุบันใหม่ ๆ จากทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานจริงจากสถานประกอบการ วัตถุประสงค์1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ Soft skill พร้อมในการออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ2) เพิ่มทักษะและพัฒนานักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เมื่อออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 (เปิดรับจำนวน 300 คน) วัน และเวลาจัดงานวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 | เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใบรับรอง (e-Certificate)นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ […]

thanwa j

3 July 2024

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

สมัครเข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบรายชื่อ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดกิจกรรม Roadshow พร้อมบรรยายหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” จากทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานจริงของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่สนใจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การตลาดและเทคโนโลยีที่เหมาะกับการทำงานในยุคปัจจุบัน วัตถุประสงค์1) เพื่อสร้างความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การตลาด และเทคโนโลยีที่เหมาะกับการทำงานในยุคปัจจุบัน2) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 (เปิดรับจำนวน 150 คน) วัน และเวลาจัดงานวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 | เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมเพิ่มทรัพย์ (ชั้นลอย) อาคารเรียน 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใบรับรอง (e-Certificate)นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม […]

thanwa j

2 July 2024

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง คว้า 3 รางวัลระดับชาติ งานวัน CWIE Day ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2567

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) คว้า 3 รางวัลระดับชาติ จากการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม 2567 โดยรางวัลที่ได้รับมีดังนี้   รางวัลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานศึกษาได้แก่ นางสาวพีรยา จินดามณี งานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รางวัลรองดีเด่นประเภทผลงานนักศึกษา CWIE ด้านนวัตกรรมได้แก่ นายก.ธนกร กาญจนภักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โครงการเรื่อง : Design and build prototypes of automatic fire extinguisherสถานประกอบการที่ออกปฏิบัติงาน :บริษัทเอสเอ็นซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด รางวัลรองดีเด่นประเภทผลงานนักศึกษา CWIE นานาชาติได้แก่ […]

thanwa j

25 June 2024

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง เข้าเยี่ยมผู้บริหารจากบริษัท โปรทา จำกัด (เรียลมี ประเทศไทย) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน CWIE

    เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) นำโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะแม่ข่าย พาผู้บริหาร และคณะผู้แทนสมาชิกในสถาบันเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เดินทางเข้าพบผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล ของบริษัท โปรทา จำกัด (เรียลมี ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา การเข้าพบครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางและสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานร่วมกัน แผนการรับนักศึกษาฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแนวโน้มในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในอนาคต ข้อมูลสถานประกอบการ : บริษัท โปรทา จำกัด (เรียลมี ประเทศไทย) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินงานด้าน CWIE ดีเด่นระดับเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง และคุณอภิชญา ยะถาวร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานประกอบการดีเด่น ระดับเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ โทร. […]

thanwa j

24 June 2024

ม.อ. เข้าเยี่ยมสถานประกอบการที่ดำเนินงานสหกิจศึกษา พร้อมจับมือ อาร์ วี คอนเน็กซ์ ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

         มหาวิทยาสงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาจากทั้ง 5 วิทยาเขต เดินทางไปเยี่ยมสถานประกอบการที่ดำเนินงานสหกิจศึกษาและสถานประกอบการที่รับบัณฑิตผู้ผ่านโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าทำงาน พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันร่างแนวทางความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE และเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยคณะผู้เดินทางได้เข้าเยี่ยมสถานประกอบการ 2 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)2) บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ ห้องประชุม บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด การลงนามทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยที่ทั้งสองฝ่ายจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน […]

thanwa j

24 June 2024

EILA จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านวิชาการและงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 5 วิทยาเขต ประจำปี 2567

      สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 5 วิทยาเขต ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเขาหลัก แอม-เมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพังงา โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งในด้านหลักสูตรวิชาการและ CWIE จากทั้ง 5 วิทยาเขตเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการและการขับเคลื่อนงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ โทร. 0-7428-9225อีเมล: kanjana.ko@psu.ac.thทีมดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

thanwa j

21 June 2024

ม.อ. จับมือ ซีพี ออลล์ ลงนามทางวิชาการ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี

        เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ร่วมลงนาม ซึ่งมี คณะผู้บริหาร และบุคลากรของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่         สำหรับกรอบและแนวทางความร่วมมือขอองการลงนามดังกล่าว โดยบริษัท ซีพี […]

thanwa j

21 June 2024

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

                  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมงาน ได้เข้าพบผู้บริหารของ Hatyai Village โดยมีคุณรวินท์อร สินธทียากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) และคุณกิตติกร แสงซ้าย ผู้จัดการโครงการ หารือแนวทางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)           การหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้าง ส่งเสริม ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงก่อนสำเร็จการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน     […]

thanwa j

30 May 2024

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง คว้า 3 รางวัลจากการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567

          สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากรจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) ที่สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 มาได้ถึง 3 รางวัล โดยการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)         โดยจะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นี้ รางวัลดีเด่นระดับชาติ ผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. […]

thanwa j

29 May 2024

ม.สงขลานครินทร์ คว้า 4 รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างฯ

ม.สงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละด้าน จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประกวดผลงานฯ ระดับชาติที่ สป.อว. กำหนดจัดเดือนพฤษภาคม 2567 ต่อไป อย่าลืมส่งใจเชียร์นักศึกษาด้วยนะคะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกรองขวัญ เรณุมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โครงงานเรื่อง Studying the feasibility of canceling Post run-in to reduce machine setup time. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณิชกมล อภิชาติโชติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โครงงานเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการปิดฉลากผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายก.ธนกร กาญจนภักดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โครงงานเรื่อง Design […]

thanwa j

7 May 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 วิทยาเขต)” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแต่ละด้าน จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประกวดผลงานฯ ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง ในวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อไป ดังรายละเอียดนี้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอารียา เส็นก้าหรีม และ นางสาววรวิสรา พรหมรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีโครงงานเรื่อง การลดปริมาณตำหนิ กาวหลุมบนผิวแผ่นชิ้น ไม้อัด (Particleboard) E015NP รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกรองขวัญ เรณุมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์โครงงานเรื่อง Studying […]

thanwa j

18 April 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแต่ละด้าน จะเป็นตัวแทนของวิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าร่วมประกวดผลงานฯ ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 วิทยาเขต) ในวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 ดังรายละเอียดนี้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอธิฐาน เขียวเด็ด คณะวิศวกรรมศาสตร์โครงงานเรื่อง Fabrication of Bolus Using 3D Printing Technique for Radiotherapy. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกรองขวัญ […]

thanwa j

18 April 2024
1 2
Contact us