งานนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022”

งานนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานวันนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022”เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยนางสุรีย์พรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอุทิศ ยิ่งยงค์  จัดหางานจังหวัดสงขลา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมในพิธี   เป้าหมายการจัดงานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ลดปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงาน นายจ้าง และสถานประกอบการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานโดยตรง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงาน จำนวน 65 แห่ง มีตำแหน่งงานว่าง 372 ตำแหน่ง จำนวน […]

thanwa j

5 July 2022
Contact us