เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา “Are you Ready เตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง” รุ่นที่ 3

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา “Are you Ready เตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง” รุ่นที่ 3

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “Are you Ready เตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ/หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีชั่วโมงเตรียมความพร้อมไม่ครบ 30 ชั่วโมง ตามกำหนดของคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ที่มีนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2567 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การตลาด และเทคโนโลยีที่เหมาะกับการทำงานในยุคปัจจุบันใหม่ ๆ จากทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานจริงจากสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ Soft skill พร้อมในการออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
2) เพิ่มทักษะและพัฒนานักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เมื่อออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 (เปิดรับจำนวน 300 คน)

วัน และเวลาจัดงาน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 | เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบรับรอง (e-Certificate)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ โทร. 0-7428-9225
อีเมล: kanjana.ko@psu.ac.th
ทีมดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Contact us