CWIE จัดงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 “เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง

CWIE จัดงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 “เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง จัดงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 “เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง” เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติที่ดีแก่ผู้เข้าร่วม สู่การปรับตัวในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแก่นักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และผู้นิเทศ (พี่เลี้ยงสถานประกอบการ) และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่างกับสถานประกอบการให้ทำงานได้ทันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 (ผ่านระบบ ZOOM Meeting) และห้องประชุม EILA3 ชั้น 8 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


Contact us