นักศึกษา ม.อ. ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)สามารถลงทะเบียนขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ (ย้ายสิทธิ) ในการรักษาพยาบาล ได้ 4 ครั้ง ตามปีงบประมาณ

นักศึกษา ม.อ. ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)
สามารถลงทะเบียนขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ
(ย้ายสิทธิ) ในการรักษาพยาบาล ได้ 4 ครั้ง ตามปีงบประมาณ
(ระหว่าง เดือนตุลาคม ของปีปัจจุบัน ถึง เดือนกันยายน ของปีถัดไป)
เมื่อนักศึกษา ดำเนินการย้ายสิทธิเรียบร้อยแล้ว
สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที โดยไม่ต้องรอ 15 วัน

Contact us