โครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advanced Electronics”

โครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน
“Semiconductor and Advanced Electronics”

โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานปลัดกระทรวง อว. สอวช. และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง ร่วมกับเครือข่ายบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยในอุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 
(1) บริษัท อนาล็อกดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด
(2) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(3) บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด(มหาชน)
(4) บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
(5) บริษัท อินฟินีออน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
(6) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(7) บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics ทั้งในระยะสั้น (เร่งด่วน) ระยะกลางและระยะยาว เพื่อมุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าว กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ (Phase) ดังนี้
Phase 1: โปรแกรมสหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ (Coop+)
เพื่อตอบสนองความต้องการระยะสั้น (เร่งด่วน) เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2566
Phase 2: การพัฒนาหลักสูตร Higher Education Sandbox
ด้าน Semiconductor and Advanced Electronics เพื่อตอบสนองความต้องการ กำลังคนระยะกลางและระยะยาวเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2567

Contact us