พิธีลงนามความร่วมมือ CWIE 5 วิทยาเขต

การประชุมลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ ชมรมบริหารงานบุคคลสมุย ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพยมนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหาร และคุณเจริญ รุ่งเรือง ประธานชมรมบริหารงานบุคคลสมุย และคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน
ทั้งนี้การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งด้านหลักสูตรแอละการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความถนัดและเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน ส่งผลให้นักศึกษาพัฒนาตนเองและมีศักยภาพที่สอดคตล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจากที่สำเร็จการศึกษา


Contact us