ม.อ. ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ม.อ. ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ม.อ. ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พร้อมเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันออกแบบหลักสูตร สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง รับฟังปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่าน ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 นำทีมโดย ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี สำหรับสถานประกอบการประกอบด้วย

บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล, มูลนิธิกระจกเงา, Y.I.M. Corporation และโรงพยาบาลกรุงเทพ


Contact us