เชิญชวน นศ.สหกิจศึกษาฯ ส่งผลงาน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567” (on site)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเวทีประกวดผลงานนักศึกษา เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและแก้ปัญหาในงานที่ทำ ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการประกวดระดับเครือข่าย และระดับชาติ ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 18 มี.ค. 2567)

– นักศึกษาสหกิจศึกษาฯ ส่งผลงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เกณฑ์การพิจารณา / Template poster

ส่งผลงานนำเสนอ

– ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (เฉพาะ ระดับ วข.หาดใหญ่)


(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2567)

นักศึกษาสหกิจศึกษาฯ ส่งผลงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เกณฑ์การพิจารณา / Template poster

ส่งผลงานนำเสนอ

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (เฉพาะ ระดับ ม.อ.)


หัวข้อนำเสนอผลงาน

1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

3. ด้านนวัตกรรม

4. ด้านนักศึกษานานาชาติ


วัน และเวลาจัดงาน

1. ระดับ วิทยาเขตหาดใหญ่ : 25 มีนาคม 2567 | เวลา 08.15 – 15.30 น.
ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ระดับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 3 เมษายน 2567 | เวลา 08.15 – 15.30 น.
ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุทอง แซ่ตั้ง หรือ คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โทรศัพท์ : 0-7428-9225

Contact us