thanwa j

19 December 2023

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน หน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง)

หน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน ชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ ของหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) จำนวน 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 รับสมัคร : 1-30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผล : ภายในพฤศจิกายน 2566 ฝึกงาน : ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 – เมษายน 2567 รอบที่ 2 รับสมัคร : 1-30 เมษายน 2567 ประกาศผล : ภายในพฤษภาคม 2567 ฝึกงาน : ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 2567 โดยนิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง หัวข้อ […]

thanwa j

20 November 2023

CWIE จัดงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 “เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง

CWIE จัดงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 “เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง

thanwa j

16 November 2023

บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (Runergy PV Technology (Thailand) Co.,Ltd.)

บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (Runergy PV Technology (Thailand) Co.,Ltd.) รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

thanwa j

11 October 2023

ม.อ. ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

28 September 2023

บริษัท ฟิเดส ออดิท จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

บริษัท ฟิเดส ออดิท จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา บริษัท ฟิเดส ออดิท จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการตรวจสอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฝึกประสบการณ์ด้านการทำงานที่จะทำให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงรายละเอียดงานโดยสังเขป         ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษาในปีนี้ในสาขาการบัญชี หากมีนักศึกษาท่านใดสนใจสามารถส่งเรซูเม่มาได้ที่อีเมล์ admin@fidesauditor.com ทางบริษัทจะติดต่อกลับและเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ในครั้งต่อไป

thanwa j

28 September 2023

EILA จัดอบรม “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 2

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

24 August 2023

บรรยากาศงาน งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา 2566

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

24 August 2023

เชิญชวนร่วมงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา (Songkhla Job Fair 2023)” ประจำปี 2566

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

3 August 2023

EILA จัดอบรม “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 1

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

17 July 2023
1 2 3 4
Contact us