EILA จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านวิชาการและงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 5 วิทยาเขต ประจำปี 2567

EILA จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านวิชาการและงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 5 วิทยาเขต ประจำปี 2567

      สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 5 วิทยาเขต ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเขาหลัก แอม-เมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพังงา โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งในด้านหลักสูตรวิชาการและ CWIE จากทั้ง 5 วิทยาเขตเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการและการขับเคลื่อนงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ โทร. 0-7428-9225
อีเมล: kanjana.ko@psu.ac.th
ทีมดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Contact us