ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแต่ละด้าน จะเป็นตัวแทนของวิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าร่วมประกวดผลงานฯ ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 วิทยาเขต) ในวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1 ดังรายละเอียดนี้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอธิฐาน เขียวเด็ด คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงงานเรื่อง Fabrication of Bolus Using 3D Printing Technique for Radiotherapy.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกรองขวัญ เรณุมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงงานเรื่อง Studying the feasibility of canceling Post run-in to reduce machine setup time.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวรัชชุภรณ์ ทับทิมเมือง  คณะวิทยาศาสตร์
โครงงานเรื่อง การลดความเสี่ยงของจุดสะสมจุลินทรีย์ในเครื่องผ่ากุ้งอัตโนมัติ

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวสุทธิดา ลบแย้ม  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โครงงานเรื่อง ผลของสารต้านการเกิดสีน้ำตาลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหิน (Musa sapientum Lin.) ในหลอดทดลอง

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณิชกมล อภิชาติโชติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงงานเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการปิดฉลากผลิตภัณฑ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐวุฒิ แก้วกระจ่าง  คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงงานเรื่อง โปรแกรมจัดการความเสี่ยงและการจัดการ การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน APU

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวรุ่งตะวัน ตันติพลานนท์  คณะวิทยาการจัดการ
โครงงานเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเบิกจ่ายบรรจุภัณฑ์

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวซูซาน ส่าหัส  คณะศิลปศาสตร์
โครงงานเรื่อง Fire & Blood Glossary of Terms อภิธานศัพท์นวนิยายอัคคีและโลหิต 1.1 

ด้านนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายก.ธนกร กาญจนภักดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงงานเรื่อง Design and build prototypes of automatic fire extinguisher.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาววิภาวดี พรหมพิทักษ์  คณะวิทยาศาสตร์
โครงงานเรื่อง การพัฒนาถ้วยอนามัยต้านจุลชีพจากซิลิโคนเกรดการแพทย์ผสมสารสกัดใบกระทุ เพื่อลดความเสี่ยงจาก Menstrual Toxic Shock Syndrome

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอุไรรัตน์ รณชัยมงคล  คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงงานเรื่อง การตรวจจับตำแหน่งหลอดเลือดดำในการทำหัตถการการเปิดหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันการเกิด contrast extravasation

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพนิตนันท์ จอมสุริยะ  คณะวิทยาศาสตร์
โครงงานเรื่อง ศึกษาขึ้นรูปสินค้าประเภทฟุตวาล์วด้วย Ortho resin

ด้านนานาชาติ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวซูใบดา มิง  คณะวิทยาศาสตร์
โครงงานเรื่อง The effects of post-annealing on the characteristics of niobium oxide films deposited by E-beam evaporation.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสิริภากร สุทิน  คณะวิทยาศาสตร์
โครงงานเรื่อง Development of glucose-utilizing Cupriavidus necator H16 strain for PHA production.