CWIE จัดงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด

CWIE จัดงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง จัดงาน “Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด” เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติที่ดีและรูปแบบการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาและต่อจากนี้ แก่นักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และผู้นิเทศ (พี่เลี้ยงสถานประกอบการ) และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาและมุมมองต่อจากนี้ ให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (ผ่านระบบ ZOOM Meeting) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมจำนวน 1,210 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

thanwa j

29 November 2022

เชิญชวนเข้าร่วมงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดระยะเวลา 2 ปี การศึกษาและเรียนรู้ ของนักศึกษาเป็นในรูปแบบออนไลน์ และมีผลต่อกระทบต่อรูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และสมรรถนะของนักศึกษาหรือประสบการณ์การเรียนรู้ เราจะเห็นรูปแบบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแบบออนไลน์ ทำงานจากที่บ้าน (Work Form Home : WFH) แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแบบออนไลน์ไม่สามารถดำเนินการได้กับหลายธุรกิจ ดังนั้น จึงทำให้สถานประกอบการหลายแห่งที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานที่จริงต้องมีการปรับวิธีการทำงาน การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และอยู่อย่างปลอดภัย นอกจากนี้เรายังพบว่านักศึกษาที่กำลังจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในรอบปีถัดไป อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานที่ไม่คล่องอันเป็นผลจากการที่ต้องเรียนออนไลน์ในช่วงเวลา 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา และอาจจะส่งผลต่อการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในปีถัดไป ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ดีที่ทางสถานศึกษาจะได้ฟังประสบการณ์ ความเห็น มุมมองต่อการจัดการสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ และปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการ และคำแนะนำสำหรับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังจากผ่านสถานการณ์โควิดว่าจะเป็นในรูปแบบใด รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานประกอบการหลากหลายกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการสหกิจศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดและหลังจากนี้ สมัครเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติที่ดีและรูปแบบการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาและต่อจากนี้ แก่นักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และผู้นิเทศ (พี่เลี้ยงสถานประกอบการ) และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาและมุมมองต่อจากนี้ ให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป กลุ่มเป้าหมาย จาก 8 สถาบันสมาชิกเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง […]

thanwa j

9 November 2022

สป.อว. อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล CWIE database ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดอบรมระบบฐานข้อมูล CWIE database ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จากสถาบันสมาชิกของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (E-Testing Room) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CWIE รวมถึงการทำงานและการใข้ระบบฐานข้อมูล CWIE และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

thanwa j

4 November 2022

การประชุมหารือแนวทางการเข้าร่วมโครงการ E4SEA

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา และรศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  ประชุมหารือแนวทางการเข้าร่วมโครงการ E4SEA : Internship & COOP PSU  กับคุณแพร ภิรมย์ (บุตรสาวของคุณกษิตย์ ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชฑูตไทยในหลายประเทศ)

thanwa j

20 September 2022

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลการดำเนินงาน CWIE ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ประธานเครือข่ายฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจากบุคคลต้นแบบและเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานCWIE  โดยมีผู้ปฏิบัติงานจากสถาบันการศึกษาใน 9 เครือข่ายทั่วประเทศ

thanwa j

14 September 2022

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และมอบเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และมอบเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) นำโดยนายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 และแพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) พร้อมด้วย ผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ […]

thanwa j

31 August 2022

โครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน CWIE

โครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน CWIE เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา “โครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน CWIE” ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

thanwa j

9 August 2022

งานนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022”

งานนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานวันนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022”เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยนางสุรีย์พรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอุทิศ ยิ่งยงค์  จัดหางานจังหวัดสงขลา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมในพิธี   เป้าหมายการจัดงานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ลดปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงาน นายจ้าง และสถานประกอบการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานโดยตรง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงาน จำนวน 65 แห่ง มีตำแหน่งงานว่าง 372 ตำแหน่ง จำนวน […]

thanwa j

5 July 2022
1 2
Contact us