เชิญชวนเข้าร่วมงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดระยะเวลา 2 ปี การศึกษาและเรียนรู้ ของนักศึกษาเป็นในรูปแบบออนไลน์ และมีผลต่อกระทบต่อรูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และสมรรถนะของนักศึกษาหรือประสบการณ์การเรียนรู้ เราจะเห็นรูปแบบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแบบออนไลน์ ทำงานจากที่บ้าน (Work Form Home : WFH) แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแบบออนไลน์ไม่สามารถดำเนินการได้กับหลายธุรกิจ ดังนั้น จึงทำให้สถานประกอบการหลายแห่งที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานที่จริงต้องมีการปรับวิธีการทำงาน การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และอยู่อย่างปลอดภัย นอกจากนี้เรายังพบว่านักศึกษาที่กำลังจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในรอบปีถัดไป อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานที่ไม่คล่องอันเป็นผลจากการที่ต้องเรียนออนไลน์ในช่วงเวลา 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา และอาจจะส่งผลต่อการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในปีถัดไป ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ดีที่ทางสถานศึกษาจะได้ฟังประสบการณ์ ความเห็น มุมมองต่อการจัดการสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ และปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการ และคำแนะนำสำหรับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังจากผ่านสถานการณ์โควิดว่าจะเป็นในรูปแบบใด รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานประกอบการหลากหลายกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการสหกิจศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดและหลังจากนี้

สมัครเข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติที่ดีและรูปแบบการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาและต่อจากนี้ แก่นักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และผู้นิเทศ (พี่เลี้ยงสถานประกอบการ) และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาและมุมมองต่อจากนี้ ให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

กลุ่มเป้าหมาย จาก 8 สถาบันสมาชิกเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

1. คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4

3. ผู้บริหาร / พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ

4. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา

วิทยากร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล
อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา และอดีตรองประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

2. คุณธนินี วงศ์วิเศษสันต์ (Head of Marketing)
บริษัท JobsDB Thailand

3. คุณอรกัญญา สุขรัตน์
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง

4. คุณสุระยุชฐ์ เมืองมั่งคั่ง (Asistance Director-HR Services Corporate Human Resources)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)

5. คุณสิรภัค ขันยอด (Director of Human Resources)
ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล

6. คุณรุ่งตะวัน พัทรสุวรรณกิจ (Area Sustainability Manager)
โรงแรม บันยันทรี ภูเก็ต

ผู้ดำเนินรายการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

วัน และเวลาจัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 | เวลา 13.30 – 16.30 น.

รูปแบบการจัด

Online ผ่านระบบ ZOOM Webinar

สถานที่จัด

ห้อง EILA3 ชั้น 8  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ : 0-7428-9225

อีเมล : kanjana.ko@psu.ac.th

Contact us