โครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน CWIE

โครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน CWIE

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา “โครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน CWIE” ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Contact us