การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลการดำเนินงาน CWIE ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ประธานเครือข่ายฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจากบุคคลต้นแบบและเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานCWIE 
โดยมีผู้ปฏิบัติงานจากสถาบันการศึกษาใน 9 เครือข่ายทั่วประเทศ

Contact us