EILA จัดอบรม “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 2

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

24 August 2023

บรรยากาศงาน งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา 2566

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

24 August 2023

เชิญชวนร่วมงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา (Songkhla Job Fair 2023)” ประจำปี 2566

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

3 August 2023

EILA จัดอบรม “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 1

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

17 July 2023

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 2)

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

1 July 2023

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 1)

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

28 June 2023

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

thanwa j

23 June 2023

ผูับริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานวัน CWIE DAY ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (CWIE ภาคใต้ตอนล่าง)

thanwa j

16 June 2023

รางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับเครือข่ายฯ)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษา และสถานประกอบการที่ได้รับ “รางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับเครือข่ายฯ”
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

thanwa j

24 May 2023