เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 1)

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 1)


+++ กำหนดการอบรม +++

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้าง และ Upskill ความรู้ความเข้าใจหลักการแนวคิดการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานกระบวนการ ขั้นตอนและการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) โดยการถ่ายทอดประสบการณ์เป็นอาจารย์นิเทศ CWIE ของวิทยากรให้แก่คณาจารย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.อว. กำหนด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอนและการดำเนินงาน CWIE
  2. เพื่อ Upskill องค์ความรู้แก่คณาจารย์สำหรับทำหน้าที่นิเทศนักศึกษา CWIE ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามกับมาตรฐานที่ สป.อว. กำหนด

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วัน และเวลาจัดงาน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 | เวลา 08.30-16.30  น.
โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ หรือคุณสุทอง แซ่ตั้ง
โทรศัพท์ : 0-7428-9225

Contact us