ผูับริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานวัน CWIE DAY ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

ผูับริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานวัน CWIE DAY ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) นำโดย รศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ รองประธานเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง ได้นำผู้บริหาร/คณาจารย์/ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฯ จากสถาบันสมาชิก CWIE ภาคใต้ตอนล่าง พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานประกอบการและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่น ระดับเครือข่าย เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม


Contact us