บริษัท ฟิเดส ออดิท จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

บริษัท ฟิเดส ออดิท จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

บริษัท ฟิเดส ออดิท จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการตรวจสอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฝึกประสบการณ์ด้านการทำงานที่จะทำให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง
รายละเอียดงานโดยสังเขป

  1. จัดทำกระดาษทำการ (Work paper) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนด
  2. จัดเตรียมร่างงบการเงิน หมายเหตุ ประกอบงบการเงินและรายการปรับปรุงเสนอให้ลูกค้า
  3. ตรวจสอบรายการเนื้อหาสาระในแต่ละบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

        ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษาในปีนี้ในสาขาการบัญชี หากมีนักศึกษาท่านใดสนใจสามารถส่งเรซูเม่มาได้ที่อีเมล์ admin@fidesauditor.com ทางบริษัทจะติดต่อกลับและเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ในครั้งต่อไป

Contact us