Test Post

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ความเคลื่อนไหว | โครงการ/กิจกรรม

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

                  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมงาน ได้เข้าพบผู้บริหารของ Hatyai Village โดยมีคุณรวินท์อร สินธทียากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) และคุณกิตติกร แสงซ้าย ผู้จัดการโครงการ หารือแนวทางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)           การหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้าง ส่งเสริม ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงก่อนสำเร็จการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน     […]

ประกวดผลงาน | โครงการ/กิจกรรม

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง คว้า 3 รางวัลจากการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567

          สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากรจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) ที่สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 มาได้ถึง 3 รางวัล โดยการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)         โดยจะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นี้ รางวัลดีเด่นระดับชาติ ผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. […]

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ความเคลื่อนไหว | โครงการ/กิจกรรม

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

                  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมงาน ได้เข้าพบผู้บริหารของ Hatyai Village โดยมีคุณรวินท์อร สินธทียากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) และคุณกิตติกร แสงซ้าย ผู้จัดการโครงการ หารือแนวทางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)           การหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้าง ส่งเสริม ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงก่อนสำเร็จการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน     […]

ความเคลื่อนไหว | โครงการ/กิจกรรม

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

                  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมงาน ได้เข้าพบผู้บริหารของ Hatyai Village โดยมีคุณรวินท์อร สินธทียากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) และคุณกิตติกร แสงซ้าย ผู้จัดการโครงการ หารือแนวทางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)           การหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้าง ส่งเสริม ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงก่อนสำเร็จการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน     […]

ประกวดผลงาน | โครงการ/กิจกรรม

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง คว้า 3 รางวัลจากการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567

          สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากรจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) ที่สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 มาได้ถึง 3 รางวัล โดยการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)         โดยจะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นี้ รางวัลดีเด่นระดับชาติ ผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. […]

Contact us