ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน หน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง)

หน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน ชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ ของหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) จำนวน 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1

รับสมัคร : 1-30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผล : ภายในพฤศจิกายน 2566

ฝึกงาน : ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 – เมษายน 2567

รอบที่ 2

รับสมัคร : 1-30 เมษายน 2567

ประกาศผล : ภายในพฤษภาคม 2567

ฝึกงาน : ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 2567

โดยนิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง หัวข้อ “ฝึกงานกรมการปกครอง” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เบอร์โทรศัพท์ 0 2221 9602 ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงานกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ดังรายละเอียดไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้