ผูับริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานวัน CWIE DAY ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (CWIE ภาคใต้ตอนล่าง)

thanwa j

16 June 2023

รางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับเครือข่ายฯ)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษา และสถานประกอบการที่ได้รับ “รางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับเครือข่ายฯ”
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

thanwa j

24 May 2023
Contact us