Cooperative education

สหกิจศึกษา

วิสัยทัศน์

สหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเข้มแข็ง มีคุณภาพ ยั่งยืน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

พันธกิจ

  1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของภาคใต้ตอนล่าง
  2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาแก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิต
  3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษา
  4. สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตผ่านระบบสหกิจศึกษา
  5. ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เครือข่ายอุดมศึกษาไทย และสมาคมสหกิจศึกษาไทย

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

  1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาแก่สถาบันการศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา
  2. ดำเนินการให้สหกิจศึกษาเป็นที่ยอมรับแก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษามากขึ้น
  3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ สถาบันการศึกษาระหว่างเครือข่ายฯ  และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ให้สามารถสร้างบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
Contact us