นักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงาน CWIE ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงาน CWIE ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566


เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง นำตัวแทนนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ จำนวน 7 ราย เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ