ผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566


นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละด้าน จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประกวดผลงานฯ ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง ในวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอิทธิกร เพ็ชรมณี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการเรื่อง Improve The Auto Glove Removal system and The basket of The Auto Glove Removal system
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณัฐวรรณ นิจเนตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
โครงการเรื่อง การพัฒนาปลาข้างเหลืองย่างรสเเกงเขียวหวาน
รางวัลชมเชย ได้แก่ ได้แก่ นางสาวสิริยากร สวนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงการเรื่อง การศึกษาการใช้ Medium Density Fiber Board resin เพื่อทดแทนการใช้ Plywood resin

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ได้แก่ นายอนุชิต รุ่งบรรณาพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงการเรื่อง การพัฒนาแผนการตลาดเพื่อจำหน่าย/เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง กรณีศึกษา บริษัท แอร์พอเทลส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุภัชญา ศุภวนนิมิต นายอาราฟัต ยะหรี่ และนางสาวซัรวานีย์ วายะโยะ คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตานี
โครงการเรื่อง การพัฒนาแบรนด์เด็กไร่ส้มของศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา  มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวจุไรรัตน์ นิลประภัสสร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
โครงการเรื่อง การสุ่มตรวจสอบบัญชีโดยการเขียนโรบอทควบคุมผ่าน Excel VBA

ด้านนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพัชรภพ แต่ศักดาธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการตอก VIN Number
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนูรฮาฟีซะห์ มามุ  และนางสาวไรฮานา หาโส๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขตปัตตานี
โครงการเรื่อง Smart Hydroponics  using Internet of Things (IoT)
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกฤติยา ตันเลียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงการเรื่อง การพัฒนาอิฐบล็อกแบบไม่รับน้ำหนักที่มีเถ้าปาล์มเป็นส่วนผสม

ด้านนานาชาติ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวฟาร่าฮ์ มะนอ   วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงการเรื่อง Clients Satisfaction towards the Use of WhatsApp Business Account of the Royal Thai Consulate in Kota Bharu
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววันดาอีญะห์ ดอเลาะ และนางสาวฟารีดา หวังกุหลำ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงการเรื่อง E-Book คู่มือการค้า-การลงทุนในตุรกี สำหรับผู้ประกอบการไทย
รางวัลชมเชย  ได้แก่ นางสาวรุสไมนี อูมา   คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงการเรื่อง คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าร่วมการจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์

Contact us