ผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับ วข.หาดใหญ่)

ผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับ วข.หาดใหญ่)


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละด้าน จะเป็นตัวแทนของวิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าร่วมประกวดผลงานฯ ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 วิทยาเขต) ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ต่อไป ดังรายละเอียดนี้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรอบีอ๊ะ หมุดตะเหล็บ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการเชื่อมในการซ่อมชิ้นส่วนเครื่องจักร
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายอิทธิกร เพ็ชรมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการเรื่อง Improve The Auto Glove Removal system and The basket of The Auto Glove Removal system
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวรัศศิมา เมืองจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์
โครงการเรื่อง Thermosetting acrylic resin for stainless steel coating

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววาสนา พงพยัค คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการเรื่อง การบริหารจัดการอะไหล่คงคลัง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวยศวดี พัฒโณ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการเรื่อง Improve the process of Spot check for Concentrate Latex prime mover with CCTV center monitoring system project
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายดิศนันท์ นาคพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการเรื่อง Product and Costing Report by Tableau

ด้านนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพัชรภพ แต่ศักดาธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการตอก VIN Number
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐชนนต์ ตระกลพิศิษฐ์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ โครงการเรื่อง Talent Development Platform (TDP)
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวสุภัสสรา ขนาน คณะศิลปศาสตร์
โครงการเรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือคำแนะนำในการเดินทางด้วยเครื่องบิน ฉบับไทย-อังกฤษ-จีน
Contact us