เชิญชวน นศ.สหกิจศึกษาฯ ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2566”

เชิญชวน นศ.สหกิจศึกษาฯ ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2566”


ระดับ วข.หาดใหญ่

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เกณฑ์การพิจารณา / Template poster

ส่งผลงานนำเสนอ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเวทีประกวดผลงานนักศึกษา เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและแก้ปัญหาในงานที่ทำ ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการประกวดระดับเครือข่าย และระดับชาติ ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงและมีประสบการณ์การทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา

2. คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ

3. สร้างผลงานนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

หัวข้อนำเสนอผลงาน

1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

3. ด้านนวัตกรรม

4. ด้านนักศึกษานานาชาติ

วัน และเวลาจัดงาน

1. ระดับ วข.หาดใหญ่ : 29 มีนาคม 2566 | เวลา 08.15 – 14.30 น.
รูปแบบ นำเสนอผลงานแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting

2. ระดับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 4 เมษายน 2566 | เวลา 08.15 – 14.30 น.
รูปแบบ นำเสนอผลงานแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting

สถานที่ถ่ายทอดสด

ห้อง EILA3 ชั้น 8  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Contact us