บริษัท ไพรมัส จำกัด ดำเนินการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในโรงงาน

บริษัท ไพรมัส จำกัด ดำเนินการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในโรงงาน

ด้วยบริษัท ไพรมัส จำกัด ดำเนินการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในโรงงาน มีพนักงานมากกว่า 200 ท่าน มีความประสงค์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังสาขาต่อไปนี้
1. สาขาออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
3. สาขาออกแบบผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
4. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. สาขาอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้ กรณีที่หลักสูตร/คณะ/ วิทยาเขต
สนใจส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แต่ไม่มีตำแหน่งงานตามที่บริษัทระบุ สามารถติดต่อสอบถามหรือขยายความร่วมมือไปยัง
นางสาวจรรยา ประสิทธิ์ เกษกัน เบอร์โทร 02-693-7005 ต่อ 175
Mobile 084-820-5244
E-Mail : janya.pra@primusthai.com
https://www.primusthai.com/
ID : JANYA24 ได้โดยตรง 
Contact us